Regulamin portalu Casting.pl®

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dostawcą usług – Złota Gwiazda (kontrakt roczny) jest:

 

BIG PRODUCTION®

 

I. Definicje:

1a. Casting.pl® - portal, serwis, katalog branżowy, w szczególności do współpracy z FIRMAMI BRANŻOWYMI t.j. z : Agencjami Reklamowymi, Fotografami, Wizażystami, Domami Producenckimi, Reżyserami Castingowymi ,Domami Mediowymi, Wytwórniami Filmowymi, Operatorami Filmowymi, Firmami Eventowymi, Reżyserami Filmowymi, Platformami Internetowymi ,Agencjami Hostess, Scenarzystami, Operatorami Telewizyjnymi, Dokumentalistami, Scenografami, Projektantami mody, Stylistami, Studiami Fryzur, Agencjami Modelek, Agencjami Fotograficznymi, Innymi Firmami Branżowymi, Stacjami Telewizyjnymi, Korporacjami Filmowymi, Charakteryzatorami, Producentami filmowymi, telewizyjnymi i teatralnymi, Producentami Mediów Cyfrowych, Innymi Firmami Branżowymi

 

1b. Casting.pl® - portal, katalog twarzy i wizerunków , do współpracy z UŻYTKOWNIKAMI w kategoriach Statysta, Epizodysta, Aktorka, Aktor, Modelka, Model, Fotomodelka, Fotomodel, Hostessa, Hostmen oraz w innych kategoriach i predyspozycjach UŻYTKOWNIKÓW.

 

1c. Casting.pl® - portal umożliwiający UŻYTKOWNIKOM współpracę przy projektach: Filmowych, Reklam Filmowych TV, Filmu, Teledyskach, Reality Show, Sesjach Zdjęciowych, Reklam Prasowych, Programach TV, Teleturniejach, Pokazach Mody ,Sesjach do Kalendarzy, Wyborach Miss, Promocjach, Eventach Firmowych, Reklamowych, Aktach Artystycznych, Reklam Produktów Dziecięcych oraz Innych Projektach Branżowych, którego właścicielem i administratorem jest Casting.pl® 

Casting.pl® jest znakiem opatentowanym i chronionym na podstawie świadectwa ochronnego o numerze Z372628 wydanego przez Urząd Patentowy RP.

 

2a. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna która zalogowała się na portalu ze statusem OFF lub ON, o pełnej zdolności do czynności prawnych albo o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która posiada 

 

zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora na zamieszczanie swojego zdjęcia - portfolio, na przesłanie formularza wraz z portfolio Casting.pl® i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

 

2b. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przekazania pisemnej zgody, o której mowa powyżej na każde żądanie Casting.pl®.

 

3. Nick - zindywidualizowana nazwa UŻYTKOWNIKA Portalu, przybrana podczas rejestracji Konta na Portalu.

 

4. Konto UŻYTKOWNIKA - pamięć w przestrzeni teleinformatycznej Portalu określona Nickiem oraz zabezpieczona hasłem, dostępna przez Internet, wraz z możliwością korzystania z Usługi.

 

5.Kod klienta - indywidualny kod UŻYTKOWNIKA, nadany mu przez Casting.pl® w celu jego identyfikacji, a obowiązujący w portalu Casting.pl®.

 

6. Treści - Komentarze, Wpisy UŻYTKOWNIKÓW oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a w szczególności, choć nie wyłącznie, zdjęcia -portfolio, filmy czy inne materiały, które są wprowadzane przez UŻYTKOWNIKA do portalu za pośrednictwem funkcjonalności Konta UŻYTKOWNIKA.

 

7. Portal - internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym www.casting.pl, będąca własnością Casting.pl®.

 

8. Umowa - umowa zawarta za pośrednictwem Casting.pl® pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a kontrahentem i reprezentowania jego interesów podczas podpisania kontraktu na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest udział wybranego przez kontrahenta UŻYTKOWNIKA w zleceniach.

 

9. Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) - status ON Line umożliwiający UŻYTKOWNIKOWI portalu Casting.pl® promowanie jego wizerunku na warunkach Regulaminu, oraz prawa do otrzymywania zleceń wraz ze szczegółowymi informacjami o aktualnych zleceniach i castingach i zobowiązująca Casting.pl®.do reprezentowania interesów UŻYTKOWNIKA w negocjacjach z kontrahentami oraz zapewnienie opieki prawnej przy zawieraniu kontraktów.

 

a) Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z pakietu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wykup statusu ON Line - Konta Gwiazda (Kontrakt roczny) .

b) ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) może korzystać każdy UŻYTKOWNIK portalu Casting.pl®

c) Casting.pl® zastrzega sobie prawo do zapraszania na castingi bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontraktroczny) użytkowników, którzy spełniają kryteria castingowe

 

10. Współpraca- Osoba fizyczna ,Firma realizująca castingi, zlecenia ,reklamy ,filmy, programy TV, reality show ,pokazy mody, sesje zdjęciowe, eventy firmowe i inne projekty branżowe.

 

11. Portfolio – zbiór zdjęć przedstawiający wizerunek i charakter UŻYTKOWNIKA.

 

12. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z późn. zm.).

 

13. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta UŻYTKOWNIKA Portalu.

 

14. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

15. Wpis - wątek główny dodany przez UŻYTKOWNIKA.

 

16. Komentarz - każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych na Portalu.

 

17. Formularz osobowy - zgłoszenie - dokument opisujący w szczególności: cechy fizyczne, cechy charakterystyczne, predyspozycje, zainteresowania i osiągnięcia UŻYTKOWNIKA.

 

18. RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. Postanowienia ogólne:

 

1. Portal Casting.pl® umożliwia UŻYTKOWNIKOM stworzenie własnego katalogu zdjęć – portfolio, ich prezentację i promocję w odpowiedniej kategorii wiekowej: dzieci, młodzież, dorośli oraz publikowanie i udostępnianie Treści. UŻYTKOWNICY rejestrują się na portalu na czas nieokreślony.

 

2. UŻYTKOWNIK będący przedstawicielem ustawowym publikujący zdjęcia osoby niepełnoletniej, z chwilą dodania do Profilu tychże zdjęć oświadcza, że:

a) przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub

b) działa wspólnie i w porozumieniu z osobą, z którą sprawuje władzę rodzicielską.

 

3. UŻYTKOWNIK Internetu posiada możliwość przeglądania Portalu.

 

4. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW oraz adresu e-mail jest niezbędne do pełnego korzystania z Portalu.

 

5. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.1 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów są zabronione.

 

6. Portal oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem

a. materiałów uwidocznionych na Portalu a pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców niż Casting.pl® 

b. treści pochodzących od UŻYTKOWNIKÓW, stanowią własność Casting.pl® 

 

 

7. UŻYTKOWNICY bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) tworzą komunikację-społeczność, używając komunikatorów gg, skype, e-maila i otrzymują informację o zrealizowanych castingach i zleceniach bez możliwości wzięcia w nich udziału.

 

a) Casting.pl® zastrzega sobie prawo do zapraszania na castingi bez aktywnego statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) użytkowników, którzy spełniają kryteria castingowe.

 

8. UŻYTKOWNIK z aktywnym statusem ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) ma wgląd do wszystkich organizowanych aktualnie zleceń i castingów oraz otrzymuje zaproszenia do wybranych zleceń i castingów.

 

9. Status ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) gwarantuje promocję wizerunku, otrzymywanie szczegółowych, aktualnych informacji o castingach i zleceniach, możliwość udziału w zleceniach i castingach, obsługę prawną przy zawieraniu kontraktu z kontrahentami oraz graficzne wyróżnienie zdjęć.

 

10. Status ON Line Konto Złota Gwiazda (Kontrakt roczny) można wykupić na okres 365 dni i wchodzi w życie od dnia wpłaty na konto Bankowe, tj. od dnia dokonania opłaty, o której mowa w dziale Rejestracja rozdz. III (Rejestracja) na rachunek bankowy: 53 1090 2590 0000 0001 4266 8389

 

 

11. Casting.pl® powiadomi UŻYTKOWNIKA w terminie 7 dni przed końcem ważności statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) mailem lub telefonicznie o możliwości jej wykupienia na kolejny okres.

 

12. W przypadku chęci wykupienia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) na kolejne okresy, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest wnieść każdorazowo opłatę, poprzez konto bankowe.

 

13. Procedura reklamacyjna:

-     Wszelkie reklamacje związane z procesem rejestracji oraz wykonywaniem umowy o świadczenie usług należy zgłaszać pisemnie:

       BIG PRODUCTION drogą elektroniczną: administrator@casting.pl

 

-      Reklamacja powinna zawierać:

a)     imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail osoby zgłaszającej reklamacje

b)     kod Użytkownika, w przypadku, gdy reklamacje składa Zarejestrowany Użytkownik,

c)     opis przyczyn reklamacji

d)     treść ewentualnego żądania

e)      Usługodawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

 

14. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) bez możliwości żądania zwrotu zapłaconej kwoty, o której mowa w dziale Rejestracja rozdz. III poniżej w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu ON Line -Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) w ciągu 30 dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli UŻYTKOWNIK nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź zmian w Regulaminie obowiązującym w dniu włączenia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) z dniem otrzymania oświadczenia przez Casting.pl®

b) złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) przez UŻYTKOWNIKA bez podania przyczyny, w każdym czasie.

 

15.  Casting.pl® , zastrzega sobie prawo do wyłączenia statusu ON Line Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli UŻYTKOWNIK w sposób uporczywy narusza postanowienia Regulaminu Portalu Casting On Line® bądź warunki świadczenia statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny).

 

16. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo rezygnacji ze statusu ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) bez zwrotu opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej aktywacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z usługi zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z dnia 31 marca 2000 r. poz. 271).

 

17. Casting.pl® zastrzega sobie prawo zablokowania konta UŻYTKOWNIKA ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a. UŻYTKOWNIK w terminie 3 miesięcy od rejestracji nie dokonał logowania na Portalu

b. w każdym czasie, jeśli UŻYTKOWNIK nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych niniejszym regulaminem

 

c. zablokowanie konta ON Line - Konto Gwiazda (Kontrakt roczny) UŻYTKOWNIKA z Portalu Casting On Line® przed upływem końca wykupionego statusu ON Line Konto –Gwiazda (Kontrakt roczny) , nie uprawnia UŻYTKOWNIKA do żądania zwrotu zapłaconej kwoty, o której mowa w rozdz. III (Rejestracja).

 

18. Administrator Portalu www.casting.pl może zablokować konto UŻYTKOWNIKA w przypadku gdy rażąco narusza on niniejszy Regulamin ,a także gdy UŻYTKOWNIK umieszcza treści wulgarne, erotycznej, obraźliwe, szkalujących branżę medialną, castingową czy reklamową lub narusza dobre imię innych użytkowników lub pisze nie prawdę i szkaluje Casting.pl®.

 

III. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.     Dokonując rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na panel administracyjny i zdjęć, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na ich prezencje na Profilu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

2.     Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług nieobjętych. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych.

3.     Administratorem Twoich danych osobowych będzie

InAction

ul. ADAMA MICKIEWICZA 6 40-092 KATOWICE ŚLĄSKIE

KRS 0000696015

NIP 6342905983

REGON 368309130

 

kontakt przez e-mail: administrator@casting.pl

4.     Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

przez e-mail: administrator@casting.pl

 

5.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej  RODO) oraz w celu:

- przekazywanie danych do podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 lit. a RODO

- zawarcia i wykonywania umowy – zgodnie z art. 6 lit. b RODO,

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 lit. c RODO.

- przetwarzania informacji o stanie zdrowia – Zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit a     

- marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz przedstawienia i zlecania wizerunków dla współpracujących firm z BigProduction

- reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzebę polepszenia jakości usług świadczonych przez ATV Group Centrum Filmowe ATV Film.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na przekazywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – zgodnie z art. 6 lit. f  RODO. W tym zakresie przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu.

 

6.     Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Profil na casting.pl- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zawarta w regulaminie który trzeba zaakceptować aby założyć konto

7.     Administrator odbiera zgodę w celu udostępnienia Twoich danych osobowych innym podmiotom, a w niektórych przypadkach w celu przetwarzania danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednak do realizacji usługi i umowy w tym do udostępnienia w katalogu Twoich danych oraz w przypadku wystawienia dokumentów związanych z płatnościami, dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

9.     Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy, brak możliwości wystawienia rachunku, faktury.

10.  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe 

a) w przypadku zarejestrowanych danych osobowych w katalogu, dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta

b) dla celów podatkowych dane osobowe związane z płatnością będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiono rachunek.

11.   Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mające dostęp do katalogów z zamieszczonymi danymi osobowymi.

12.  Administrator będzie profilował Twoje dane osobowe pod względem cech, poszukiwanych w poszczególnych produkcjach.

13.  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

            Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony            danych .

14.  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link [link]. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do świadczenie usług przez Usługodawcę, żądanie całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczonych usług.

15.  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Użytkownik zobowiązany jest do wpisywania na karcie castingowej zleceniodawcę Casting.pl